Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Dinsdag 10 oktober: de raad besluit over grondstoffenbeleidsplan, woonzorgvisie en meerdere plannen die woningen mogelijk maken

door | 10 oktober 2023 | Geen categorie

Op dinsdag 10 oktober is er een raadsvergadering. Tijdens deze avond neemt de raad besluiten. Dit keer onder andere over: het grondstoffenbeleidsplan, de woonzorgvisie, verschillende harmonisaties en meerdere plannen die woningen mogelijk maken. Ook wordt Rutger Does toegelaten tot de raad en wordt er een eerste plaatsvervangend voorzitter gekozen. U bent welkom in de raadzaal. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream.

Het is een volle agenda. Lukt het niet om op alle onderwerpen een besluit te nemen? Dan schuiven deze onderwerpen door naar woensdag 11 oktober. Dit is pas bekend aan het eind van de vergadering op dinsdag 10 oktober.

Onderstaande onderwerpen zijn besproken tijdens de politieke avonden van dinsdag 3 en donderdag 5 oktober. Daar hebben de fracties hun standpunten gedeeld en gingen ze in gesprek met elkaar en anderen.

Hamerstukken

 • harmonisatie kaders armoedebeleid,
 • integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2024-2027
 • implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord
 • harmonisatie klimaatadaptie
 • bestemmingsplan Hectorlaan 17 – 31
 • gebiedsvisie De Frans
 • omgevingsvergunning Berckheidelaan, voor 29 sociale huurwoningen aan de Rembrandstraat is een omgevingsvergunning ingediend. Dit vraagt om een uitgebreide afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan. De raad moet daar een verklaring van geen bedenkingen voor geven. Tegen het project zijn zienswijzen ingediend.

Tijdens de politieke avond was er een inspreker om deze zienswijzen toe te lichten. Hij is bedankt voor zijn bijdrage. Fracties roepen het college op om meer aandacht te hebben voor de communicatie met omwonenden, zodat duidelijk is waar zijn invloed hebben. Verder geven ze complimenten voor het plan, met uitzondering van BVNL.

Bespreekstukken

 • harmonisatie verordening participatie
 • harmonisatie verordening jeugd en Wmo
 • harmonisatie subsidies sport, de raad heeft het subsidiebeleid vastgesteld. Daar zaten de regels voor sport nog niet bij. Sinds de fusie van de gemeenten streeft het college naar het gelijktrekken van het subsidiebeleid voor alle sportclubs.
  Tijdens de politieke avond waren verschillende reacties over deze harmonisatie. Drie voetbalclubs constateren ongelijkheid tussen de clubs en vragen om een eenmalige financiële tegemoetkoming. VVD en D66 twijfelen nog over hun oordeel, DOP en 50PLUS zijn positief en roemen het participatietraject bij de vorming van dit beleidsvoorstel. Ook Senioren Dijk en Waard heeft meer tijd nodig. Daarom staat het als bespreekstuk op de agenda.
 • woonzorgvisie, deze visie beschrijft hoe de gemeente samen wil werken met partners om voldoende passende woningen en leefbare wijken te realiseren. De raad wordt gevraagd de analyse en visie vast te stellen. En budget beschikbaar te stellen voor twee extra fte. Zodat er mensen zijn om het werk uit te voeren.

  Tijdens de politieke avond waren de mensen positief over dit onderwerp. Wel werden zorgen geuit over de haalbaarheid van de ambities. Met name over het afschalen van de vergoedingen uit de Wmo en het stimuleren van ouderen om naar een passende woning te verhuizen. CDA, GroenLinks en Senioren Dijk en Waard hebben raadsinstrumenten aangekondigd. Ook moet het college nog vragen beantwoorden.

 • grondstoffenbeleidsplan, in dit plan staan een visie, ambities en maatregelen om te zorgen tot minder restafval en meer grondstoffen. Denk aan hoe vaak afval wordt opgehaald. De raad wordt gevraagd het grondstoffenbeleidsplan vast te stellen. En te kiezen voor de ambitie van maximaal 170 kilo huishoudelijk restafval per jaar per inwoner in 2027. Het restafval wordt dan eens per drie weken opgehaald, GFT en PMD eens per twee weken en grof huishoudelijk afval eens per vier weken. Ook wordt om een besluit over de afvalstoffenverordening gevraagd.

  Tijdens de politieke avond werd duidelijk dat de fracties verdeeld zijn over dit plan. In grote lijnen gaat de discussie over de harmonisatie van de inzamelfrequentie en het aantal kilo’s restafval per inwoner. Sommige fracties vinden de ambitie te laag. Een inspreker heeft de raad ideeën en bevindingen meegegeven over de wijze waarop afval kan worden opgehaald en gescheiden. Er zijn door D66, CDA, Lokaal Dijk en Waard, GroenLinks en 50PLUS verschillende raadsinstrumenten aangekondigd.

 • deelname Rijksexperiment gesloten coffeeshopketen, het college van Heerhugowaard besloot in 2019 om mee te doen aan het Rijksexperiment gesloten coffeeshopketen. Hier worden voor minimaal vier jaar landelijk tien telers aangewezen, die legaal geproduceerde cannabis leveren aan coffeeshops in tien gemeenten. Voor een beoogde teeltlocatie in Heerhugowaard is al enige tijd een intentieovereenkomst van kracht, met een teler die nog niet is aangewezen. De voortgang van het Rijksexperiment stagneert.

  Tijdens de politieke avond gingen fracties met elkaar in gesprek over het gevoerde beleid en om richting voor de toekomst aan te geven. Alle fracties vinden veiligheid in de omgeving van de teler belangrijk. ChristenUnie en Senioren Dijk en Waard zijn tegen de deelname.

Meer informatie

Kijk voor de agenda, tijd, locatie en om live mee te kijken op bestuur.dijkenwaard.nl.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws